Leveringsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden H&K BV.
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven op de levering van kracht, ongeacht ieder andersluidend beding van de koper dat niet uitdrukkelijk en gespecificeerd een afwijking van een van onze voorwaarden inhoudt. Aan een enkele verwijzing naar de algemene inkoopvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.Onder levering wordt mede verstaan uitvoering van werkzaamheden.

Prijzen:
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, exclusief verpakking en af fabriek. Prijswijzigingen, welke plaatsvinden na totstandkoming van de overeenkomst maar voordat levering heeft plaatsgevonden, of is voltooid, geven H&K Bv. het recht tot doorberekening daarvan dan wel tot het zonder rechtelijke tussenkomst
annuleren van onze aanbieding en geheel of gedeeltelijk voor ontbonden verklaren van de overeenkomst, zulke met uitsluiting van iedere verplichting tot schadevergoeding.

Offertes en Orders:
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. H&K Bv. is pas gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Indien koper niet binnen 5 werkdagen na verzending van onze orderbevestiging zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt, wordt onze orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
H&K Bv. behoudt zicht het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

Levering:
H&K Bv. zal naar beste vermogen de leveringstermijnen in acht nemen. Het overschrijden van de leveringstermijnen door H&K Bv. – door welke oorzaak dan ook – geeft de koper nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Indien in onze orderbevestiging levering op afroep is vermeld, zullen de leveringstijdstippen of –
perioden door H&K Bv. in overleg met de koper worden vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Tenzij in onze orderbevestiging anders is vermeld heeft de afnemer bij een order op afroep de plicht binnen 12 maanden volledig af te nemen. Indien H&K Bv. voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig heeft die door de koper moeten worden verschaft of indien H&K Bv. een betalingszekerheid heeft bedongen en deze gegevens of deze betalingszekerheid niet zijn ontvangen voor de overeen-
gekomen afleveringsdatum, is H&K Bv. niet eerder tot aflevering verplicht dan een redelijke tijd nadat de benodigde gegevens of de bedongen betalingszekerheid zijn ontvangen. H&K Bv. heeft het recht om in gedeelten te leveren.
Iedere levering van een gedeelte van een overeengekomen prestatie geldt als een afzonderlijke transactie, waarvan de vervulling of niet vervulling geen invloed heeft op de overige delen van de koopovereenkomst. Het staat ons vrij met verrekening 10% meer of minder te leveren.

Reclames:
Reclames betreffende hoeveelheden of niet zichtbare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 dagen na levering dan wel voltooiing der werkzaamheden of diensten te geschieden. Klachten over gebreken die bij levering niet door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen 8 dagen na ontdekking
aan ons kenbaar gemaakt te worden. Voor de beoordeling van soort, kwaliteit, afmeting, wijze van uitvoering, e.d. is alleen het gestelde in onze orderbevestiging beslissend.Ieder recht van reclame vervalt indien genoemde termijnen niet in acht worden genomen, indien klachten niet schriftelijk kenbaar gemaakt worden, indien H&K Bv. niet de gelegenheid wordt
gegeven klachten ter plaatse op hun gegrondheid te ( doen ) onderzoeken en indien toepassing en gebruik van goederen over welker kwaliteit of uitvoering wordt geklaagd worden voortgezet. Retourzendingen worden door H&K bv. uitsluitend geaccepteerd na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen
een aanspraak kan doen gelden, geeft zulks hem niet het recht de betaling op te schorten voor goederen ten aanzien waarvan die aanspraak niet bestaat.

Aansprakelijkheid:
H&K Bv. is slechts aansprakelijk voor gebreken tengevolge van materiaal- en fabricagefouten. Indien H&K bv. een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben hetzij de zodanige gebreken ter plaatse of elders te herstellen zonder kosten voor de afnemer, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te
verlenen, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren. In het laatstgenoemde geval zal de koper op verzoek van H&K Bv. de ondeugdelijk bevonden goederen aan H&K Bv. retourneren. Elke aansprakelijkheid van H&K tengevolge van een tekortkoming, die toe te rekenen is aan H&K Bv. is ten allen tijde beperkt tot maximaal de netto faktuurwaarde van de produkten. Meer verplichtingen dan voortvloeien uit dit artikel heeft H&K Bv. niet; met name tot vergoeding van kosten, schaden en
interessen, waaronder begrepen winstderving en zgn. gevolgschaden, welke als direkt of indirekt gevolg van door ons gegeven adviezen, van verrichte werkzaamheden, van het niet leveren van, van gebreken aan of het enkel toepassen of gebruiken van onze goederen voor koper en/of derden ontstaan, zijn wij niet verplicht.

Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van H&K Bv., totdat alle vorderingen die H&K Bv. op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2 volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van het bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van H&K Bv. mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van H&K Bv. te bewaren. H&K Bv. is gerechtigd de zaken die onder eigendoms-
voorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal H&K Bv. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspektie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van H&K Bv.
Voornoemde onder dit lid opgenomen bepalingen laten de overige aan H&K toekomende rechten onverlet.
Eigendom tekeningen, matrijzen en dergelijke door ons al dan niet in samenwerking met koper vervaardigde tekeningen, cliche’s, werktuigen en met behulp daarvan gefabriceerde produkten mogen behoudens onze schriftelijke toestemming niet worden nagemaakt. Koper vrijwaart ons voor aanspraken van derden op grond van industrieële eigendommen ten aanzien van de vervaardiging en levering van een produkt dat op zijn aanwijzingen door ons werk gefabriceerd. Matrijzen, werktuigen e.d. blijven uitsluitend ons eigendom, ook indien de koper hiervoor de kosten in rekening worden gebracht.

Hoeveelheid:
Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven.

Betaling:
Alle betalingen dienen te geschieden volgens de tussen partijen overeengekomen wijze van betaling en binnen de overeengekomen termijnen. Voorzover niet anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 8 dagen na faktuurdatum en dienen betalingen te geschieden in euro’s , zonder korting of beroep op enige verrekening, bij een door H&K Bv. aangegeven bank.
Indien het faktuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum is voldaan, is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. De afnemer is alsdan over het openstaande faktuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd alsmede een boete ter grote van 1.5% per maand vanaf de vervaldag van de desbetreffende faktuur tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 10% van de niet tijdig ontvangen vordering of het niet tijdig ontvangen gedeelte daarvan. Indien koper met enige betaling betaling in verzuim is, is H&K Bv. niet verplicht (verder) te leveren en kan zij de lopende overeenkomst(en) zonder rechtelijke tussenkomst oor ontbonden verklaren, onverminderd de verplichting van koper om haar schadeloos te stellen.

Overmacht:
In geval van overmacht is H&K Bv. gerechtigd, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper worden verlangd, en in ieder geval, voorzover daaronder niet reeds begrepen: natuur en millieurampen, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, bij gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen, bedrijfsstoringen, staking, uitsluiting, overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, ook tengevolge van weersomstandigheden en in dergelijke gevallen, onverschillig of een en ander plaatsvindt bij H&K of bij de haar toeleverende bedrijven of transportondernemingen. Bij bezwaren tengevolge van wetten, regelingen of besluiten van internationale
nationale of regionale (overheids) instanties, lichamen of organisaties, welke betrekking hebben op leveranties aan koper of aan degenen voor wie onze goederen bestemd zijn.

Afwijkingen:
Bedingen, afwijkende van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen koper en H&K Bv. zijn overeengekomen.

Strijdigheid met wettelijke bepalingen:
Mocht enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Toepasselijk recht:
Op alle door H&K Bv. te sluiten overeenkomsten en op al haar leveringen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen:
Alle geschillen tussen parijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

Deponering:
Deze algemene voorwaarden zoals zij hierbij nader zijn vastgesteld, zijn op 25 februari 1997 gedeponeerd ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Zwolle onder nummer D12/97.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.