Algemene voorwaarden

1. Definities

Aanbod / Aanbieding: Ieder aanbod van H&K tot het aangaan van een Overeenkomst;

Consument: Een Wederpartij die een natuurlijk persoon betreft en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Diensten: Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door H&K worden verricht;

Goederen: De door H&K op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Wederpartij te leveren goederen;

H&K: De besloten vennootschap H & K Technische Groothandel B.V. te Zwolle (KvK-dossiernummer: 05078826), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goederen door H&K aan Wederpartij en/of het door H&K verlenen van Diensten aan Wederpartij;

Partij(en): H&K en Wederpartij c.q. ieder voor zich; Schriftelijk Per brief of elektronisch bericht;

Voorwaarden: Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van H&K;

Wederpartij: De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie H&K een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of het verrichten van diensten en/of wie met H&K een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2 Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch
– zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden
– van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt door H&K uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door H&K van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4 In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Pagina 2 van 7 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van H & K Technische Groothandel B.V. - versie oktober 2022 Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.5 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.6 Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3. Aanbiedingen, Overeenkomst en prijs(verhogingen)

3.1 Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval zeven (7) dagen na de datum vermeld in het Aanbod. Een door H&K aan Wederpartij verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbod.

3.2 Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door H&K gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door H&K worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van H&K tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.

3.3 In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

3.4 De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

3.5 De Wederpartij dient op verzoek van H&K, met het oog op het uitbrengen van een Aanbod die gegevens (tekeningen, foto’s) te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de beoordeling en verificatie van de gegevens waarop het Aanbod is gebaseerd, een en ander zoals door H&K kenbaar wordt gemaakt. H&K mag uitgaan van de juistheid van deze gegevens en zal haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart H&K voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte tekeningen, foto’s en dergelijke.

3.6 Bij het uitvoeren van Diensten is Wederpartij verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers van H&K. Wederpartij staat er daarnaast voor in dat op het moment dat H&K start met het uitvoeren van de Diensten de locatie vrij is van obstakels en onmiddellijk kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

3.7 H&K is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen. Wederpartij stemt daarmee bij voorbaat in.

3.8 Een Overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van Goederen door H&K aan de Wederpartij kan nimmer worden gekwalificeerd als duurovereenkomst (zoals een distributieovereenkomst, maar daartoe niet beperkt), tenzij dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald. Nadat H&K Diensten en/of Goederen heeft verkocht en/of geleverd aan de Wederpartij is zij nimmer verplicht om nadien wederom Overeenkomsten met Wederpartij te sluiten.

3.9 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door H&K. H&K is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. H&K is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.

3.10 Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten twee (2) maanden verstrijken en de nakoming ervan door H&K nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren Pagina 3 van 7 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van H & K Technische Groothandel B.V. - versie oktober 2022 (zulks ter beoordeling van H&K) worden doorberekend aan Wederpartij. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

3.11 Indien echter de verhoogde prijs die H&K wenst te hanteren als bedoeld in artikel 3.10 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan tien procent (10%) is gestegen, is Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat H&K in dat geval onder geen beding jegens Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door Wederpartij geleden schade te vergoeden.

4. Betaling

4.1 Terzake de door H&K te leveren c.q. geleverde Goederen en/of door H&K uit te voeren c.q. uitgevoerde diensten wordt door H&K een factuur gestuurd naar Wederpartij.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door H&K aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop H&K bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

4.3 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van H&K om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

4.4 Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 4.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

4.5 Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

4.6 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens H&K op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van H&K jegens Wederpartij.

4.7 H&K is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die H&K aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

4.8 Alle vorderingen van H&K op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

 1. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan H&K omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van H&K;
 2. indien H&K de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 4.9 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 3. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

4.9 H&K is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is H&K bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

5. (op)levertijd

5.1 De door H&K in het kader van een Overeenkomst opgegeven levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

5.2 De door H&K opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van H&K en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan. 

5.3 Bij vaststelling van de levertijd gaat H&K er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. 

5.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke H&K bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst (waaronder als geen sprake is van een situatie als omschreven in artikel 3.6), kan H&K de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van H&K kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van H&K dit toelaat. 

5.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door H&K wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van H&K kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van H&K dit toelaat.

5.6 H&K is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van artikel 5.5 van deze Voorwaarden, terzake Goederen alleen dan in verzuim indien zij van Wederpartij een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van H&K en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

6. Wijze van levering

6.1 Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Goederen gaat op haar over op het afleveradres (‘Delivered At Place’ (DAP), zoals opgenomen in de meeste recente versie van ICC Incoterms), tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen.

6.2 De levering vindt pas plaats als de Koopprijs van de Goederen is voldaan, tenzij anders is overeengekomen. H&K is te allen tijde gerechtigd om de levering van de Goederen op te schorten totdat koopprijs voor de Goederen integraal is voldaan.

6.3 H&K heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Goederen op het overeengekomen tijdstip op de afleverlocatie aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Het door of namens Wederpartij ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert volledig bewijs op van de aflevering door H&K van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde Goederen. 

6.4 Het door H&K aan Wederpartij ter aflevering aanbieden van bestelde Goederen wordt gelijk gesteld met levering van deze Goederen. Indien Wederpartij weigert de ter aflevering aangeboden Goederen in ontvangst te nemen, zal H&K de betreffende Goederen gedurende tien (10) werkdagen na de datum van aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na het verstrijken van deze termijn is H&K niet langer verplicht om de door Wederpartij bestelde Goederen ter beschikking van Wederpartij te houden en is zij gerechtigd om de Goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Wederpartij blijft niettemin gehouden de Overeenkomst na te komen door de betreffende Goederen op eerste verzoek van H&K af te nemen tegen de overeengekomen prijs, terwijl Wederpartij tevens verplicht is de schade van H&K te vergoeden die voortvloeit uit de eerdere weigering van Wederpartij om de betreffende Goederen in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.

6.5 In afwijking van het bepaalde in dit artikel 6 gaat het risico voor de aan een Consument geleverde Goederen op haar over op het moment van aflevering op het adres van de Consument.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde Goederen blijven uitsluitend eigendom van H&K tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door H&K geleverde Goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als H&K-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

7.2 In het geval van een levering van Goederen aan een Wederpartij op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Goederen – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 7.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 7.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in artikel 13.

7.3 Zolang er op geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 

7.4 Nadat H&K haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Goederen terughalen. Wederpartij staat H&K toe de plaats te betreden waar de Goederen zich bevinden. 

8. Acceptatie en garantie

8.1 De geleverde Goederen en/of verrichte Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door H&K binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan twee (2) dagen na levering) door Wederpartij aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan H&K, dan wordt geacht dat de geleverde Goederen en/of de verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties. 

8.2 Andere niet bij de levering zichtbare gebreken aan geleverde Goederen en/of verrichte Diensten moeten binnen twee (2) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan H&K worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

8.3 H&K verstrekt geen garantie op geleverde Goederen. Op geleverde Goederen geldt uitsluitend de toepasselijke fabrieksgarantie, voor welke garantie de fabrikant verantwoordelijk is. Wederpartij kan daarvoor geen aanspraken geldend maken jegens H&K.

8.4 Op verrichte Diensten geeft H&K een garantie van drie (3) jaar na oplevering, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

8.5 H&K is niet gehouden tot het verlenen van de in artikel 8.4 bedoelde garantie of om andere werkzaamheden te verrichten in het kader van een reclamatie of non-conformiteit als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 indien:

 1. niet kan worden vastgesteld dat het gebrek is ontstaan als gevolg van een fout aan de geleverde Goederen of aan de verrichte Diensten, danwel dat het gesprek is ontstaan ten tijde van het uitvoeren van de Diensten;
 2. gebreken aan de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten (waaronder de geplaatste installatie) niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan H&K zijn gemeld;
 3. de gebreken aan de Goederen of aan het resultaat van de Diensten het gevolg zijn van gebruikelijke slijtage, onoordeelkundig gebruik, onjuist gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage van de Goederen en/of van de uitvoering van de Diensten;
 4. de oorzaak van het gebrek niet kan worden gevonden; Pagina 6 van 7 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van H & K Technische Groothandel B.V. - versie oktober 2022
 5. indien niet alle voor het gebruik van de Goederen of na uitvoering van de Diensten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen;
 6. het fouten betreffen die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage;
 7. Wederpartij op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde Goederen of de zaken waarop de Diensten zijn geleverd verricht of (heeft) laat (laten) verrichten;
 8. de fout het gevolg is van door Wederpartij aangeleverde informatie danwel door of namens Wederpartij verstrekte instructies;
 9. gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud is uitgevoerd.

9. Vervaltermijnen

9.1 Vervaltermijnen Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens H&K in verband met geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij H&K. 

9.2 In het geval binnen de in artikel 9.1 vermelde termijn door Wederpartij een Schriftelijke claim is neergelegd bij H&K in verband met door haar geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien H&K niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 13 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

10. Ontbinding

10.1 Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft H&K het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat H&K tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan H&K toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die H&K in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

10.2 Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Wederpartij of als Wederpartij zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft H&K het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat H&K tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van H&K op volledige schadevergoeding.

11. Aansprakelijkheid en verzekering

11.1 H&K is aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan H&K toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen H&K verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van H&K en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

11.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 1. schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door H&K verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
 2. schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan H&K verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

11.3 Indien:

 1. het voor H&K ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
 2. de verzekeraar niet tot (gehele of gedeeltelijke) uitkering van de betreffende schade overgaat;
 3. de betreffende schade (of een deel daarvan) niet door de verzekering is gedekt,

is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door H&K voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen, zulks met een maximum van EUR 25.000. Indien sprake is van deze situatie dan komt ter aanvulling op artikel 11.2 ook niet voor vergoeding in aanmerking eventuele vermogensschade die de Wederpartij lijdt, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan H&K kan worden toegerekend.

12.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 12.1 wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij toeleveranciers (b) brand, (c) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (d) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden, in- en uitvoerbelemmeringen en overige reisbelemmeringen, (d) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (e) sabotage, (f) vervoersstremmingen, (g) transportvertraging en (h) voorraadtekorten.

12.3 In geval van overmacht heeft H&K de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door H&K onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat H&K conform artikel 12.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade. 

12.4 Indien H&K bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle door H&K gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

 

Versie: oktober 2022

Kom met ons in contact

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor je uitdaging of heb je advies nodig? Neem telefonisch contact met ons op, mail ons of plan een bezoek bij één van onze vestigingen.